نمایشگاه انفرادی عکس
«هانیه نجاتی»

نمایشگاه انفرادی عکس با عنوان «خود»
گشـایش: جمعـه ۱۱ اسفندماه ۱۴۰۲ از سـاعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰ ادامه نمایشگاه تا ۱۶ اسفند ماه.
آدرس: «مسیر اول»:تهـران،خیابان کریم‌خان زند، خیابان حافظ. نرسیده به پل حافظ. نبش ورشو. جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین «مسیردوم»:تهـران،خیابان‌کریم‌خان زند ، خیابان عضدی (آبان)، ورشو ،خ حافظ ، جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین
شماره تماس جهت هماهنگی: ۸۸۹۱۴۹۷۴-۰۲۱