نمایشگاه گروهی نقاشی
«جهان درون هنرمند»

نمایشگاه نقاشی گروه هنری فرداد با عنوان “جهان درون هنرمند”

گشایش: جمعه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۷ الی ۲۰

جهان درون هنرمند