نمایشگاه انفرادی عکاسی
مهناز مهدیزاده
«یک قرن/بیداری»

نمایشگاه انفرادی عکس مهناز مهدیزاده با عنوان «یک قرن/بیداری»
گشـایش: جمعـه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از سـاعت۱۷ الی ۲۰:۳۰
ادامه نمایشگاه تا ۱۹ اردیبهشت ماه.
بازدیـد: همه روزه از سـاعت ۱۷ الی۲۰.
آدرس: «مسیر اول»:تهـران،خیابان کریم‌خان زند، خیابان حافظ. نرسیده به پل حافظ. نبش ورشو. جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین «مسیردوم»:تهـران،خیابان‌کریم‌خان زند ، خیابان عضدی (آبان)، ورشو ،خ حافظ ، جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین
شماره تماس جهت هماهنگی: ۸۸۹۱۴۹۷۴-۰۲۱

مهناز مهدیزاده یک قرن/بیداری