نمایشگاه گروهی با عنوان نائیریکا

اسامی هنرمندان گرامی (به ترتیب الفبا):
مهــدی اســدی، اعظم احمـد زاده، مینــا بحرینـــی ، انسیــه برخــواه ، پرتـو پـورقرایـی ،  کیانــا پیراستــه ، مهســاذاکــــری ، سیده‌زهراترابــی،بهـاره چاکـــری، نعیمــه چوپانــی، رعنــا حاصلیـان، مهسا خان‌احمـدی، فاطمــه‌ خامســی، ناهیــد خنجـری، علــــی درخـــواه غزالــه‌دهپـــــور، مجتبــی رستمــــی، نفیســـه رسولــــی، راحلــه  رسولــــی، عصمـت روزبیانـــی، بهمـــن زارعیـــان، روژان سرهنگــــی، جلال الدین سلطان کاشفی، زهـــرا شاهپـوری، پژمـــان شکیــــب، ژینـــوس شهیــدی‌، پانتـــه آ صادقــــی، سهیـــــلاصادقـــی، مریـم صحیحــــی، فــــرح صداقــت، مریم‌ طاهریان‌فــر، نازیـلا‌عطار‌ انوری، سکینـــه‌علائـــی، فرشتــه‌عسگـــری، فــوژان‌فرهـــود، رفعـــت فکــوری، هانیه‌فیروزآبـادی، فرزانـه قــریـشـی، راحلــه قندهاری، میـنـا کـاتبــــی، مسیحـــا مانـدگار، رویـــا محمدیهــا، مرتضـی‌محسنــی، شقــایق محمـدی، پـرویــز معــزز، شیـــرین معیــا، فرشـتـه مقـتـدر ، فهیمه ملامیرزائی، ســارا منصورفـر، نسیـــم مهــدوی، رضــا میرشفیعـی، روناک میرمحمـدی، حسیـــن‌نوروزی، محمــودهمتـــی ، شیما هنرمنـدراد،‌ اعظـــم‌یونســـی
________
با همکاری گالری بهارین و گالری ژینوس
افتتاحیه : جمعه ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ الی ۲۰
بازدید همه روزه از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۹:۳۰
اختتامیه : ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۰
گالری روزهای پنج شنبه تعطیل می باشد.
زدن ماسک و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی الزامی است.
منتظر حضور گرم هنردوستان عزیز هستیم

نمایشگاه نائیریکا