نمایشگاه گروهی طراحی
«طراحی قابل نمایش است»

نمایشگاه گروهی طراحی با عنوان «طراحی قابل نمایش است»
گشـایش: جمعـه ۴ اسفندماه ۱۴۰۲ از سـاعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰ ادامه نمایشگاه تا ۹ اسفند ماه.
آدرس: «مسیر اول»:تهـران،خیابان کریم‌خان زند، خیابان حافظ. نرسیده به پل حافظ. نبش ورشو. جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین «مسیردوم»:تهـران،خیابان‌کریم‌خان زند ، خیابان عضدی (آبان)، ورشو ،خ حافظ ، جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین
شماره تماس جهت هماهنگی: ۸۸۹۱۴۹۷۴-۰۲۱