نمایشگاه گروهی نقاشی
«طبیعت پنهان»

نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «طبیعت پنهان»
گشـایش: جمعـه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ از سـاعت۱۷ الی ۲۰:۳۰
ادامه نمایشگاه تا ۲۶ اردیبهشت ماه.
بازدیـد: همه روزه از سـاعت ۱۷ الی۲۰.
آدرس: «مسیر اول»:تهـران،خیابان کریم‌خان زند، خیابان حافظ. نرسیده به پل حافظ. نبش ورشو. جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین «مسیردوم»:تهـران،خیابان‌کریم‌خان زند ، خیابان عضدی (آبان)، ورشو ،خ حافظ ، جنب داروخانه متروپل. ساختمان ۵۰۹. طبقه اول. واحد۳. گالری بهارین
شماره تماس جهت هماهنگی: ۸۸۹۱۴۹۷۴-۰۲۱