نمایشگاه انفرادی نقاشی
«ایستا»

نمایشگاه انفرادی نقاشی نسرین علائمی با عنوان «ایستا»
گشـایش: جمعه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۲ از سـاعت ۱۶:۳۰ الی ۲۰ ادامه نمایشگاه تا ۱۵ آذر ماه.

همچون آدمی ؛هرنقش برتنه‌ات نشان از دردیست بر سینه‌ات…….وهرچه نقش‌ها عمیق‌تر ریشه هایت قوی‌ترند؛
پس ایستا بمان ای انسان‌ترین؛ ودر تهاجم پاییز هرچه را دادی فقط روح زندگی را در خود نگه دار